Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

The three pillars at Mina that are stoned to symbolise the total rejection of Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Category: Islam

The stand before Allah that takes place on Mount Arafat, or the 'Mount of Mercy'.

Domain: Religion; Category: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Category: Islam

The sermon preached by an Imam. Mount Arafat is where Muhammed preached his last khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Category: Islam

The month in which Hajj may be embarked upon, from the 8th to the 13th.

Domain: Religion; Category: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Category: Islam

The punishment for those who don't believe in Islam, dreadful punishment in the fires of 'hell'.

Domain: Religion; Category: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Category: Islam

The reward for a believer of Islam on the day of judgement, paradise. Also the land in which Adam and Hawwa' (Eve) lived in before their disobedience and removal from the 'Garden of Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Category: Islam

The oneness and unity of Allah, a very important idea in Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Ninety-nine prayer beads that help Muslims remember the ninety nine names of Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Category: Islam

The Day of Judgement, the day on which Allah will judge us all, including Iblis (or Shaytan), the devil.

Domain: Religion; Category: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Category: Islam

Submission to Allah. It is said that every creature 'knows it's own (mode of) prayer and praise' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Category: Islam

Life after death, also known as 'The afterlife'.

Domain: Religion; Category: Islam

Jeta pas vdekjes, e njohur gjithashtu edhe si "bota e përtejme".

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys