Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Categoria:

Company: Ummah

14 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

I miei termini
Collected Terms

I tre pilastri a Mina che sono stati lapidati per simboleggiare il rifiuto totale di Iblis.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Il supporto prima di Allah che si svolge sul Monte Arafat, o il 'Monte della misericordia'.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Categoria: Islam

Il sermone predicato da un Imam. Monte Arafat è dove Muhammed predicato il suo ultimo khutbah.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Il mese in cui Hajj può essere intrapreso, dall'8 al 13.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Obbedienza, atto di venerazione e sottomissione ad Allah. Dovere di ogni musulmano.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Categoria: Islam

Punizione per coloro che non credono nell'Islam, terribile punizione nelle fiamme dell'inferno.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Unicità di Allah, concetto importantissimo dell'Islam.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Novantanove perline che aiutano i musulmani a ricordare i novantanove nomi di Dio.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Categoria: Islam

giorno del giudizio, il giorno in cui Hallah ci giudicherà tutti, incluso Iblis 9o Shaytan9n, il diavolo

Domain: Religion; Categoria: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Sottomissione ad Allah. Si dice che ogni creatura 'SA è proprio (modalità di) preghiera e lode' Surah 24:41.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Categoria: Islam

Vita dopo la morte, anche conosciuto come 'l'aldilà'.

Domain: Religion; Categoria: Islam

Jeta pas vdekjes, e njohur gjithashtu edhe si "bota e përtejme".

Domain: Religion; Categoria: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys