Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

De drie pijlers bij Mina te symboliseren de totale verwerping van Iblis worden gestenigd.

Domain: Religion; Category: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Category: Islam

De stand voordat Allah die op Mount Arafat, of de 'Mount of Mercy plaatsvindt".

Domain: Religion; Category: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Category: Islam

De preek gepredikt door Imam. Mount Arafat is waar Muhammed gepredikt zijn laatste khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Category: Islam

De maand waarin Hajj kan worden ingeslagen, uit de 8e tot de 13e.

Domain: Religion; Category: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Category: Islam

Gehoorzaamheid, een daad van aanbidding en onderwerping aan Allah. De plicht die de Moslim is.

Domain: Religion; Category: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Category: Islam

De straf voor degenen die niet in de Islam, vreselijke straf in de vuren van 'hel geloven'.

Domain: Religion; Category: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Category: Islam

De beloning voor een gelovige van de Islam op de dag van oordeel, paradijs. Ook het land waarin Adam en Hawwa' (Eve) in gewoond alvorens hun ongehoorzaamheid en verwijdering van de 'tuin van Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Category: Islam

De eenheid en de eenheid van Allah, een zeer belangrijk idee in de Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Negenennegentig gebed kralen dat moslims helpen herinneren de negenennegentig namen van Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Category: Islam

De dag des oordeels, de dag op die Allah ons allemaal zullen beoordelen, met inbegrip van Iblis (of Shaytan), de duivel.

Domain: Religion; Category: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Category: Islam

Onderwerping aan Allah. Er wordt gezegd dat ieder schepsel 'zijn eigen (modus van) gebed en lof kent' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys