Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

Vida después de la muerte, también conocida como 'la muerte'.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

Obediencia, un acto de culto y sumision al Allah Un deber de los Musulmanos

Domain: Religion; Category: Islam

Ang gantimpala para sa isang naniniwala a Islam sa araw ng paghuhukom, paraiso. Gayundin ang lupa kung saan si Adam at Hawwa' (Eba) ay nanirahan bago ang kanilang pagsuway at pag-aalis mula sa \"Hardin ng Eden\".

Domain: Religion; Category: Islam

La compensacion de un creedor en Islam en el dia de Justicia de Dios, paradiso. La tierra tambien donde Adam y Eva habian vivido antes su desobediencia y rechezo del Paradiso.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

La punicion de los que no creen en Islam, punicion horrible del enfero.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermon preclamado por un Imam. El Monte Arafat is el lugar donde Muhammed habia proclamado a su ultimo khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang katayuan bago si Allah, na ginanap sa Bundok Arapat o Bundok ng Awa.

Domain: Religion; Category: Islam

Ser de pies delante Allah tomando lugar en el Monte Arafat o Monte de Piedad.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Los tres pillares en Mina que son apierrados a simbilozar la recheza total de Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mas mababang peregrinasyon, kabilang ang mga unang tawap at ang mga sa-ay. Maaaring itong kumpletuhin sa anumang oras ng taon at isang bahagi din ng Hads.

Domain: Religion; Category: Islam

Pillar minimo, incluyendo los tawafs iniziales y los say's. Puede ser completado todo timepo y es tambien parte de Haji.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Un ciclo del Kab'ah a la izquierda. Siete tawafs sont requisidos por la primera parte de Haji e Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Unos metros de distancia desde la colina de Safa a Marwah. El camino atras es tambien un sa'y. Siete dias deben passarse para ambos Haji e Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys