Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Ang mga pagkakatulad at pagkakaisa ng Ala, isang napaka-mahalagang ideya sa Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Unicità di Allah, concetto importantissimo dell'Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

Domain: Religion; Category: Islam

Novantanove perline che aiutano i musulmani a ricordare i novantanove nomi di Dio.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

Punizione per coloro che non credono nell'Islam, terribile punizione nelle fiamme dell'inferno.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

Obbedienza, atto di venerazione e sottomissione ad Allah. Dovere di ogni musulmano.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

I tre pilastri a Mina che sono stati lapidati per simboleggiare il rifiuto totale di Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

giorno del giudizio, il giorno in cui Hallah ci giudicherà tutti, incluso Iblis 9o Shaytan9n, il diavolo

Domain: Religion; Category: Islam

Ang katayuan bago si Allah, na ginanap sa Bundok Arapat o Bundok ng Awa.

Domain: Religion; Category: Islam

Il supporto prima di Allah che si svolge sul Monte Arafat, o il 'Monte della misericordia'.

Domain: Religion; Category: Islam

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Un 420 tester eseguire dalla collina di Safa al Marwah. La corsa indietro è anche un sa'y. Sette sa'ys deve essere completata per entrambi Hajj e ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang buwan na kung saan ang hads ay maaaring sumakay ng bapor mula ika-8 hanggang ika-13.

Domain: Religion; Category: Islam

Il mese in cui Hajj può essere intrapreso, dall'8 al 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Una circuitazione del Kab'ah anti in senso orario. Sette tawafs sono necessari per la prima parte del Hajj e per ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

Il sermone predicato da un Imam. Monte Arafat è dove Muhammed predicato il suo ultimo khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mas mababang peregrinasyon, kabilang ang mga unang tawap at ang mga sa-ay. Maaaring itong kumpletuhin sa anumang oras ng taon at isang bahagi din ng Hads.

Domain: Religion; Category: Islam

' Umrah è una variante del pellegrinaggio islamico chiamato Hajj. Hajj è di due tipi: 1. maggiore Hajj (arabo: al-hajj al-akbar) e 2. Hajj minore che in arabo si chiama ' Umrah. Il Hajj più grande viene eseguita nel dodicesimo mese del calendario arabo chiamato Dhu-al-Hijjah mentre il ' Umrah può essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno. Maggiore Hajj è obbligatorio per ogni musulmano, se lui/lei può sopportarla fisicamente e permetterselo monetariamente.

Domain: Religion; Category: Islam

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

Vita dopo la morte, anche conosciuto come 'l'aldilà'.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagpapasakop kay Ala. Sinasabi nito na bawat nilalang ay alam ang kanyang (moda ng) panalangin at pagpuri Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Sottomissione ad Allah. Si dice che ogni creatura 'SA è proprio (modalità di) preghiera e lode' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys