Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Un circle de anti-sagesse de Kab'ah. Spet tawafs sont necessaires pour la premiere partie de Hajj et Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Un chemin d 420 metres de la colline de Safa a Marwah. Le chemin de retour est aussi un sa'y. Sept sa's doivent etre complete pour les deux Hajj et Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

Le sermon preche d'un Imam. Le Monte Ararat et l;endroit ou Muhammed precha son dernier khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang buwan na kung saan ang hads ay maaaring sumakay ng bapor mula ika-8 hanggang ika-13.

Domain: Religion; Category: Islam

Le mois au cours duquel le Hajj peut être entrepris, à partir du 8 jusqu'au 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang katayuan bago si Allah, na ginanap sa Bundok Arapat o Bundok ng Awa.

Domain: Religion; Category: Islam

La béquille avant d'Allah qui a lieu sur le mont Arafat, ou le 'Mont de la miséricorde".

Domain: Religion; Category: Islam

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Les trois piliers à Mina qui sont lapidées pour symboliser le rejet total d'Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang gantimpala para sa isang naniniwala a Islam sa araw ng paghuhukom, paraiso. Gayundin ang lupa kung saan si Adam at Hawwa' (Eba) ay nanirahan bago ang kanilang pagsuway at pag-aalis mula sa \"Hardin ng Eden\".

Domain: Religion; Category: Islam

La récompense pour un croyant de l'Islam sur le jour du jugement, le paradis. Aussi la terre dans laquelle Adam et Hawwa' (Eve) habitait avant leur désobéissance et l'ablation de la « jardin d'Eden ».

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

La punition pour ceux qui ne croient pas en l'Islam, une punition terrible dans les feux de « l'enfer ».

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mas mababang peregrinasyon, kabilang ang mga unang tawap at ang mga sa-ay. Maaaring itong kumpletuhin sa anumang oras ng taon at isang bahagi din ng Hads.

Domain: Religion; Category: Islam

La 'oumra ou 'umra (petit pèlerinage) est une forme de pèlerinage à la ville sainte de La Mecque (Arabie saoudite). La ʿumra peut se faire tous les autres mois de l'année. Il est néanmoins recommandé de le faire pendant le mois de ramadan.

Domain: Religion; Category: Islam

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

Domain: Religion; Category: Islam

Perles de prière quatre-vingt-dix-neuf qui aident les musulmans n'oubliez pas les quatre vingt dix neuf noms d'Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mga pagkakatulad at pagkakaisa ng Ala, isang napaka-mahalagang ideya sa Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

L'unicité et l'unité d'Allah, une idée très importante en Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagpapasakop kay Ala. Sinasabi nito na bawat nilalang ay alam ang kanyang (moda ng) panalangin at pagpuri Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Soumission à Allah. Il est dit que toutes les créatures « sait son propre (mode de) la prière et la louange » sourate 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

Le jour du jugement, le jour sur lequel Allah nous jugera tous, y compris Iblis (ou Shaytan), le diable.

Domain: Religion; Category: Islam

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

Vie après la mort, également connu sous le nom « l'au-delà ».

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys