Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

The Day of Judgement, the day on which Allah will judge us all, including Iblis (or Shaytan), the devil.

Domain: Religion; Category: Islam

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

Life after death, also known as 'The afterlife'.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

A circling of the Kab'ah anti clockwise. Seven tawafs are required for the first part of Hajj and for 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys