Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Una carrera de 420 metros desde la colina de Safa hasta Marwah La carrera de vuelta también es un sa'y. Siete sa'ys debe ser completados para Hajj y 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang buwan na kung saan ang hads ay maaaring sumakay ng bapor mula ika-8 hanggang ika-13.

Domain: Religion; Category: Islam

El mes en el cual Hajj puede embarcarse, del 8o. al 13o.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mas mababang peregrinasyon, kabilang ang mga unang tawap at ang mga sa-ay. Maaaring itong kumpletuhin sa anumang oras ng taon at isang bahagi din ng Hads.

Domain: Religion; Category: Islam

La peregrinación menor, incluyendo los tawafs iniciales y los sa'ys. Puede ser completada en cualquier momento del año y es parte también de Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Una revolución del Kab'ah en sentido antihorario. Siete tawafs son requeridos para la primera parte de Hajj y para 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang katayuan bago si Allah, na ginanap sa Bundok Arapat o Bundok ng Awa.

Domain: Religion; Category: Islam

La batalla ante Alá que toma lugar en el Monte Arafat, o el 'Monte de la Piedad'.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Los tres pilares en Mina que son lapidados en total rechazo a Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mga pagkakatulad at pagkakaisa ng Ala, isang napaka-mahalagang ideya sa Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

El ser uno y la unidad de Alá, una muy importante idea en el Islamismo.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

El Día del Juicio, el día en el cual Alá nos juzgará a todos, incluyendo a Iblis (o Shaytan), el diablo.

Domain: Religion; Category: Islam

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

La vida después de la muerte, también conocida como "El más allá".

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermón que predica un imán. El monte Arafat es el lugar donde Mahoma predicó su último sermón o khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

Domain: Religion; Category: Islam

Las noventa y nueve cuentas que ayudan a los musulmanes a recordar los noventa y nueve nombres de Alá.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagpapasakop kay Ala. Sinasabi nito na bawat nilalang ay alam ang kanyang (moda ng) panalangin at pagpuri Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

La sumisión a Allah. Se dice que toda criatura "conoce" su propio modo de orar y alabar Sura 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

Los castigos para aquellos que no creen en el Islam, espantosos castigos en el fuego del infierno

Domain: Religion; Category: Islam

Ang gantimpala para sa isang naniniwala a Islam sa araw ng paghuhukom, paraiso. Gayundin ang lupa kung saan si Adam at Hawwa' (Eba) ay nanirahan bago ang kanilang pagsuway at pag-aalis mula sa \"Hardin ng Eden\".

Domain: Religion; Category: Islam

Es la recompensa para un creyente del Islam en el día del juicio, el paraíso. También se refiere al lugar en donde Adán y Hawwa (Eva) vivían antes de su desobediencia y destierro del 'Jardín del Edén'.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys