Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Ang katayuan bago si Allah, na ginanap sa Bundok Arapat o Bundok ng Awa.

Domain: Religion; Category: Islam

Стенд перед Аллахом, что происходит на горе Арафат, или «Маунт милосердия».

Domain: Religion; Category: Islam

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Три столпа в Мина, которые являются камнями символизировать полное неприятие Иблис.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang buwan na kung saan ang hads ay maaaring sumakay ng bapor mula ika-8 hanggang ika-13.

Domain: Religion; Category: Islam

Месяц, в котором Хадж могут быть приступили, с 8 до 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mas mababang peregrinasyon, kabilang ang mga unang tawap at ang mga sa-ay. Maaaring itong kumpletuhin sa anumang oras ng taon at isang bahagi din ng Hads.

Domain: Religion; Category: Islam

' Умра-вариант исламское паломничество под названием хаджа. Хадж бывает двух видов: 1. более Хадж (Арабский: Аль Хадж Аль Акбар) и 2. Малый хадж, который в арабском языке называется ' Умры. Больше Хадж проводится в 12-й месяц арабского календаря под названием Зуль-Хиджа в то время как ' Умры можно выполнить в любое время года. Больше Хадж является обязательной для каждого мусульманина, если он/она может терпеть это физически и позволить его денежной.

Domain: Religion; Category: Islam

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Один 420 метров запустить от холма Сафа Marwah. Запуск назад является также САИ. Семь sa'ys обязательным для обоих хаджа и ' Умры.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mga pagkakatulad at pagkakaisa ng Ala, isang napaka-mahalagang ideya sa Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Единстве и единство Аллаха, очень важные мысли в исламе.

Domain: Religion; Category: Islam

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

Domain: Religion; Category: Islam

Девяносто девять четки, которые помогают мусульман помните девяносто девять имён Аллаха.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

В Судный день, день на который Аллах будет судить нас всех, в том числе Иблис (или Шайтан), дьявол.

Domain: Religion; Category: Islam

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

Жизнь после смерти, также известный как «загробной жизни».

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

Проповедь, проповедуемое имамом. Гора Арафат находится, где Мухаммед проповедовал его последний Хутба.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

Объезжая Kab'ah против часовой стрелки. Семь tawafs требуются для первой части хаджа и для ' Умры.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagpapasakop kay Ala. Sinasabi nito na bawat nilalang ay alam ang kanyang (moda ng) panalangin at pagpuri Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Представление к Аллаху. Он сказал, что каждое существо «знает его собственный (режим) молитвы и похвалы» Сура 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang gantimpala para sa isang naniniwala a Islam sa araw ng paghuhukom, paraiso. Gayundin ang lupa kung saan si Adam at Hawwa' (Eba) ay nanirahan bago ang kanilang pagsuway at pag-aalis mula sa \"Hardin ng Eden\".

Domain: Religion; Category: Islam

Награда для верующего ислама на день суда, рая. Также земля в которой Адам и Хавве ' (Ева) жил в их неповиновения и удаления от «Райский сад».

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

Послушание, акт поклонения и представления к Аллаху. Обязанность мусульманина есть.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

Наказание для тех, кто не верит в ислам, страшное наказание в огне «ад».

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys