Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Ang tatlong haligi ng Mina na sinimento upang magsimbolo ng lubos na pagtanggi sa Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

The three pillars at Mina that are stoned to symbolise the total rejection of Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang katayuan bago si Allah, na ginanap sa Bundok Arapat o Bundok ng Awa.

Domain: Religion; Category: Islam

The stand before Allah that takes place on Mount Arafat, or the 'Mount of Mercy'.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang sermon na iminimisa ng Imam. Ang bundok arapat kung saan ginanap ni Muhammed ang kanyang pinakahuling Kubat.

Domain: Religion; Category: Islam

The sermon preached by an Imam. Mount Arafat is where Muhammed preached his last khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Isang 450 metrong takbo mula sa burol ng Sapa patungo sa Marwa. Sa-ay din ang pagtakbo pabalik. Ang pitong sa-ay ay dapat kumpletuhin ng parehong Hads at Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

One 420 meter run from the hill of Safa to Marwah. The run back is also a sa'y. Seven sa'ys must be completed for both Hajj and 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang pag-ikot ng Kab-a pakaliwa. Ang pitong tawap ay kinanakailangan para sa unang bahagi ng Hads at para sa Umra.

Domain: Religion; Category: Islam

A circling of the Kab'ah anti clockwise. Seven tawafs are required for the first part of Hajj and for 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mas mababang peregrinasyon, kabilang ang mga unang tawap at ang mga sa-ay. Maaaring itong kumpletuhin sa anumang oras ng taon at isang bahagi din ng Hads.

Domain: Religion; Category: Islam

'Umrah is a variant of Islamic pilgrimage called the Hajj. The Hajj is of two types: 1. The greater Hajj (Arabic: al-hajj al-akbar) and 2. the lesser Hajj which in Arabic is called ‘Umrah. The greater Hajj is performed in the 12th month of Arabic calendar called Dhu-al-Hijjah while the ‘Umrah can be performed anytime of the year. The greater Hajj is mandatory for every Muslim if he/she can endure it physically and afford it monetarily.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang buwan na kung saan ang hads ay maaaring sumakay ng bapor mula ika-8 hanggang ika-13.

Domain: Religion; Category: Islam

The month in which Hajj may be embarked upon, from the 8th to the 13th.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagkamasunurin, ang isang pagkilos ng pagsamba at pagsumite sa Ala. Tungkulin Ang isang Muslim ay.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang kaparusahan para sa mga hindi naniniwala sa Islam, kakila-kilabot na kaparusahan sa apoy ng\"impyerno\".

Domain: Religion; Category: Islam

The punishment for those who don't believe in Islam, dreadful punishment in the fires of 'hell'.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang gantimpala para sa isang naniniwala a Islam sa araw ng paghuhukom, paraiso. Gayundin ang lupa kung saan si Adam at Hawwa' (Eba) ay nanirahan bago ang kanilang pagsuway at pag-aalis mula sa \"Hardin ng Eden\".

Domain: Religion; Category: Islam

The reward for a believer of Islam on the day of judgement, paradise. Also the land in which Adam and Hawwa' (Eve) lived in before their disobedience and removal from the 'Garden of Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

Buhay pagkatapos ng kamatayan, na kilala rin bilang \"Ang kabilang-bhay\".

Domain: Religion; Category: Islam

Life after death, also known as 'The afterlife'.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang Araw ng Paghatol, ang araw kung saan si Ala ay huhukom sa ating lahat, kabilang ang Iblis (o Shaytan), ang satanas.

Domain: Religion; Category: Islam

The Day of Judgement, the day on which Allah will judge us all, including Iblis (or Shaytan), the devil.

Domain: Religion; Category: Islam

Pagpapasakop kay Ala. Sinasabi nito na bawat nilalang ay alam ang kanyang (moda ng) panalangin at pagpuri Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Submission to Allah. It is said that every creature 'knows it's own (mode of) prayer and praise' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Siyamnapung-siyam na panalangin na kuwintas na makakatulong sa Muslim upang maalala ang 99 pangalan ng Ala.

Domain: Religion; Category: Islam

Ninety-nine prayer beads that help Muslims remember the ninety nine names of Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Ang mga pagkakatulad at pagkakaisa ng Ala, isang napaka-mahalagang ideya sa Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

The oneness and unity of Allah, a very important idea in Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys